Zpracování osobních informací

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Martin Němec, nar. 17. 4. 1978, Zelená 47, Ostrava, (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • Webová adresa:valasskyfotbal.com
  • Email: martin.nemec@valasskyfotbal.com
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k oprávněné činnosti správce.
 3. Správce nezpracovává údaje osob mladších 16 let s výjimkou schválení a vyjádření se zákonného zástupce této osoby.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • Váš souhlas se zpracováním poskytnutý podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a také v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR

  • Podle § 89 cit. zákona.
 2. Účelem zpracování údajů je:
  • Prezentace subjektu na webu či na sociálních sítích, atd.
  • Prezentace na produktech reklamních partnerů.
  • Přiměřené použití k tiskovému, audiovizuálnímu nebo obdobnému zpravodajství.
  • Zasílání novinek.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely prezentace, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • správce pro účely doložení souhlasu k prezentaci,
  • osoby zajišťující provozování webu,
  • reklamní partneři.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 odst. 2 těchto podmínek.
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. odst. 2. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup jen on a provozovatel webu.

8. Závěrečná ustanovení


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.