Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Podmínky užití upravující přístup k obsahu a službám společnosti Valašský fotbal (dále jen „Služba“) na Internetových stránkách valasskyfotbal.com a též na mobilní aplikaci ValašskýFotbal.com získanou na Google Play a App Store, se řídí platnou právní úpravou České republiky, která je v souladu s nařízeními a směrnicemi EU. Službou se rozumí neplacený či placený přístup k textovým reportážím, fotografickým a audiovizuálním dílům, které jsou spojené s fotbalovým děním na Valašsku.
 2. Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), popř. dalšími relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na Služby (zejména k přístupu k Placenému obsahu), které byly zakoupeny u Provozovatele. Reklamační řád je nedílnou součástí Podmínek užití a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci přístupu k Placenému obsahu.
 3. Znění Podmínek užití může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek užití.
 4. Na všechny osobní údaje získané od Uživatelů služby (viz níže) se použijí příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) a příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Provozovatel

 1. Provozovatelem Internetových stránek valasskyfotbal.com a mobilní aplikace ValašskýFotbal.com je Martin Němec, se sídlem Moravská Ostrava, Zelená 2672/47, 70200 Ostrava IČ: 08918953, tel. +420 605 169 622 (dále jen „Provozovatel“).

 

2. Registrace

 1. Každý Uživatel (tj, fyzická osoba, právnická osoba, resp. spotřebitel) který vstoupí na Internetové stránky Valasskyfotbal.com bez registrace, získá přístup ke Službám s výjimkou placené části Služeb. Uživatel svým vstupem též souhlasí s těmito podmínkami užití. V případě, že by Uživatel měl zájem o placenou část služeb, je zapotřebí z rozhodnutí Provozovatele registrace Uživatele a uhrazení příslušné platby – viz níže. Pro užívání placené části Služeb může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek. Tento odstavec platí též pro mobilní aplikaci ValašskýFotbal.com získanou prostřednictvím Google Play a App Store (dále jen „mobilní aplikace“).
 2. Uživatel je oprávněn využívat jak Internetové stránky valasskyfotbal.com, tak mobilní aplikaci ValašskýFotbal.com současně pod jedním účtem.
 3. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.
 4. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky nebo mobilní aplikaci ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce či mobilní aplikaci, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.

 

3. Placený obsah

 1. Internetové stránky i mobilní aplikace obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným Uživatelům po splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.
 2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách nebo mobilní aplikaci označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah. V případě, že Provozovatel změní Placený obsah na neplacený, nevzniká z tohoto důvodu nárok registrovaného Uživatele na náhradu z důvodu, že právě za takový obsah Předplatné uhradil.
 3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům zpřístupněn po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena), přičemž tímto okamžikem je uzavřena smlouva o poskytování placených služeb.
 4. Předplatné je možné učinit pouze na Internetových stránkách valasskyfotbal.com nikoli však na mobilní aplikaci.
 5. Platbu je možné provést těmito způsoby:
  • převodem na účet provozovatele, č. účtu - 292144750/0300 vedený u Československé obchodní banky Czech Republic, a.s.
  • přímou platbou na účet provozovatele (viz výše)
 1. Ceník
 2. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.
 3. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb.
 4. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

 

4. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací do Služby

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce nebo mobilní aplikaci. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.
 4. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu - GDPR.
 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách nebo mobilní aplikaci vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky nebo mobilní aplikaci pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a mobilní aplikace, ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky).

 

5. Reklamační řád

 1. Registrovaný uživatel (za podmínky splnění povinnosti stanovené v čl. 3 bod 3 podmínek užití) má právo uplatnit u provozovatele reklamaci v případě, že chtěl službu placeného obsahu prokazatelně využít a nemohl, neboť mu prokazatelně bránila překážka ležící na straně provozovatele. (V případě, že překážka na straně provozovatele bude způsobena vis maior, neodpovídá provozovatel registrovanému uživateli za případnou škodu).
 2. Registrovaný uživatel je povinen reklamaci u provozovatele uplatnit neprodleně.
  3. Registrovaný uživatel uplatní reklamaci u provozovatele na e-mailové adrese: martin.nemec@valaskyfotbal.com, případně v místě podnikání: Martin Němec, IĆ: 08918953, Zelená 2672, Ostrava-Moravská Ostrava, prostřednictvím reklamačního protokolu. V reklamačním protokole si zvolí (navrhne) způsob vyřízení reklamace.
 3. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 denní. Lhůta pro posouzení toho, zda bude reklamace přijata, je v odůvodněných případech třídenní.
 4. V případě, že řádně uplatněná reklamace registrovaného uživatele bude provozovatelem uznána za oprávněnou, bude řešena takto:
  a) zpřístupnění placeného obsahu registrovanému uživateli (splnění podmínky v čl. 3 bod 3 podmínek užití)
  b) vrácení poměrné části ceny uhrazené za předplatné za podmínky, že byl registrovanému uživateli znemožněn přístup po dobu delší než 24 hodin po sobě jdoucích od okamžiku, kdy chtěl službu prokazatelně využít a nemohl tak učinit z důvodů výhradně ležících na straně provozovatele a požádal -li o vrácení poměrné části uhrazeného předplatného. 
  c) výpověď smlouvy o poskytování placených služeb registrovaným uživatelem bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou za podmínky, že registrovaný uživatel má zaplacen placený obsah na dobu delší než 1 měsíc (5 měsíční předplatné, 12 měsíční předplatné)
  d) odstoupení od smlouvy při splnění zákonných podmínek pro odstoupení.
 5. Nedojde-li provozovatelem ke zpřístupnění placeného obsahu, který je přístupný pouze registrovanému uživateli za podmínky, že registrovaný uživatel splní povinnost uvedenou v čl. 3 bod 3 podmínek užití, má registrovaný uživatel právo uplatnit u provozovatele webu reklamaci.
 6. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Podmínek užití.

 

 

6. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách a v mobilní aplikaci mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách a mobilní aplikaci pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek nebo mobilní aplikace, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek a/nebo mobilní aplikace či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek a mobilní aplikace pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, nebo softwarovou ochranou. V případě zjištění takového porušení bude věc předána advokátní kanceláři k řešení. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách a mobilní aplikaci v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas. V případě zjištění takového porušení bude věc předána advokátní kanceláři k řešení.
 3. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky nebo mobilní aplikaci obsah v souladu s čl. 4, odst. 5 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek nebo mobilní aplikace obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce a mobilní aplikaci a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách nebo mobilní aplikaci pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

 

7. Práva Provozovatele

 1. Uživatel je srozuměn s obsahem služby a s tím, že provozovatel může do jakéhokoli díla vložit reklamu.
 2. Provozovatel neodpovídá za:
  • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením uživatele Služby nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu,
  • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet,
  • jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů uživatele Služby,
  • jakoukoli škodu na straně uživatele Služby nebo jiné osoby/osob vzniklé v důsledku neposkytnutí nebo neúplného poskytnutí služby,
  • jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru.
 1. Uživatel je s předchozím bodem srozuměn a souhlasí s tím, že v takovém případě Provozovatel služby nemůže uznat reklamaci neposkytnutí služby.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby. V takovém případě poskytne Provozovatel Službu nebo její příslušnou část bez zbytečného odkladu po ukončení této údržby.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování Služby, v případě ukončení poskytování Služby bude uživatelům vrácena poměrná část ceny za Službu v rozsahu, ve kterém tato Služba nemohla být užita.

 

8. Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel služby placených služeb má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy o poskytování placených služeb odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od úhrady placené služby dle článku 3 těchto podmínek užití, a to i bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování placených služeb může uživatel využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž naleznete v odkazu pod podmínkami užití.
 2. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování placených služeb dle článku 7.1 podmínek užití, se smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí Provozovatel Uživateli platbu, a to bezhotovostně na účet dle pokynu Uživatele.
 3. V případě, že vznikne Provozovateli škoda dle těchto podmínek užití, je oprávněn k jejímu jednostrannému započtení vůči nároku Uživatele na vrácení platby.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

 1. Uživatel (který je spotřebitelem) bere na vědomí, že má možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (reklamace) z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, prostřednictvím věcné příslušného subjektu - České obchodní inspekce.

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/cs
Pravidla pro mimosoudní vyrovnání: Zde

 1. V případě sporu mezi uživatelem (spotřebitelem) a provozovatelem, který se nepodařilo urovnat přímo, poskytne provozovatel uživateli (spotřebiteli) informace o možnosti řešit spotřebitelský spor mimosoudně, včetně informace o věcně příslušném subjektu. Tyto informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

10. Ukládání tzv. Cookies

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je Službu na Internetových stránkách nebo mobilní aplikaci možné provést a závazky Uživatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač (telefonu, tabletu, atd.) Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

11. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto podmínky užití pro užívání Služby. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nebo mobilní aplikaci nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek či mobilní aplikace, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje Internetové stránky a mobilní aplikaci na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 4. V případě, že Internetové stránky nebo mobilní aplikace obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
 5. Tyto podmínky užití pro užívání Služby nahrazují dosavadní podmínky užití ze dne 1. 2. 2019. 

 

Valašské Meziříčí dne 1. 10. 2021.

Valašský fotbal